Smlouva o členství

SMLOUVA O ČLENSTVÍ

TATO SMLOUVA O ČLENSTVÍ (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

DOLCZE traditional manufacturing s.r.o., IČO: 014 51 596, se sídlem Klimentská 1974/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 206604 vedenou u Městského soudu v Praze, zastoupená panem Alešem Berglem, jednatelem (dále jen „BERGL DIAMONDS“)

a …………………………………………………….. RČ / IČO: ……………………………., ………………………………… , (dále jen „Člen“)

 

(BERGL DIAMONDS a Člen společně dále jen „Smluvní strany“).

I.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.

BERGL DIAMONDS je výrobce šperků poskytující mimo jiné i dlouhodobý pronájem šperků dle aktuální nabídky (dále jen jako „Služby“), které mohou využívat pouze Členové.

2.

Člen má zájem stát se členem BERGL DIAMONDS CLUB a využívat související služby za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s Obchodními podmínkami BERGL DIAMONDS CLUB.

 

II.     ČLENSTVÍ

1.

Členská kategorie: ………………………….

2.

Členský poplatek: ………………………….. Kč včetně DPH

3.

Rozsah služeb je stanoven typem členské kategorie, který si Klient zvolí. Specifikace rozsahu a ceny služeb pro jednotlivé členské kategorie tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

4.

Doba trvání členství (dle zvolené členské kategorie): ………………. měsíců od vzniku členství.

 

III.     PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.

Členství je účinné okamžikem podpisu této smlouvy, úhrady členského poplatku a převzetím šperků, podle toho, co nastane nejpozději. Pokud nedojde ze strany Člena k převzetí šperků do 6 kalendářních měsíců od podpisu Smlouvy a úhrady členského poplatku, členství vzniká kalendářním dnem následujícím po uplynutí těchto 6 kalendářních měsíců.

2.

Člen se zavazuje uhradit Členský poplatek ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této Smlouvy.

 

IV.    OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.

Úprava vzájemných práv a povinností vznikajících mezi Smluvními stranami v souvislosti se vznikem, trváním a zánikem členství BERGL DIAMONDS CLUB, která není obsažena v této Smlouvě, se řídí Obchodními podmínkami.

2.

Člen uzavřením Smlouvy stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a zavazuje se Obchodní podmínky dodržovat.

3.

V případě rozporů mezi Obchodními podmínkami a touto Smlouvou mají přednost ustanovení této Smlouvy.

 

V.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci.

2.

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně svého předmětu, který je v ní uveden, a nahrazuje veškeré předchozí dohody Smluvních stran v této oblasti. Tuto Smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků, které budou obsahovat přímý odkaz na tuto Smlouvu a budou podepsány oběma Smluvními stranami.

3.

Smluvní strany se dohodly, že vztahy, závazky, práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy se budou řídit právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

4.

Rozhodne-li příslušný soud nebo státní orgán o neplatnosti nebo nevymahatelnosti některého ustanovení této Smlouvy, zbývající ustanovení této Smlouvy budou i nadále platná a účinná v plném rozsahu. V takovém případě Smluvní strany uzavřou dodatek k této Smlouvě s účinkem v souladu se zákonem co možná nejblíže takto neplatnému nebo nevymahatelnému ustanovení.

5.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 stejnopise.

6.

Smluvní strany shodně prohlašují, že veškerá ustanovení této Smlouvy jsou dle jejich mínění jednoznačná a nesporná a že Smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, z donucení, v omylu nebo za zvlášť nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany k této Smlouvě své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých statutárních zástupců.

 

V Praze dne

____________________________________

DOLCZE traditional manufacturing s.r.o.

 

 

V Praze dne 

______________________________________