VOP Bergl Diamonds Club

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.

Tyto Obchodní podmínky společnosti DOLCZE traditional manufacturing s.r.o., IČO: 01451596 (dále jen „BERGL DIAMONDS“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě Smlouvy o členství (dále jen jako „Smlouva“) uzavřené mezi Členem a BERGL DIAMONDS (dále jen „Obchodní podmínky“).

2.

BERGL DIAMONDS je výrobce šperků poskytující mimo jiné i dlouhodobý pronájem šperků dle aktuální nabídky (dále jen jako „Služby“), které mohou využívat pouze Členové.

 

II.     VZNIK ČLENSTVÍ

1.

Členovi vzniká členství v BERGL DIAMONDS CLUB (dále jen jako „Členství") uzavřením Smlouvy o členství (dále jen „Smlouva“), úhradou členského poplatku a převzetím šperků. Pokud nedojde ze strany zákazníka k převzetí šperků do 6 kalendářních měsíců od podpisu Smlouvy a úhrady členského poplatku, členství vzniká kalendářním dnem následujícím po uplynutí těchto 6 kalendářních měsíců.

2.

Členství trvá po dobu trvání stanovené ve Smlouvě.

3.

Člen bere na vědomí, že členský poplatek je nevratný, a to ani v případě pozdějšího zániku Členství.

4.

Člen bere na vědomí, že Členství je vázáno výhradně na osobu Člena a je nepřevoditelné na třetí osoby.

 

III.    CENA SLUŽEB

1.

Ceny Služeb jsou stanoveny v ceníku BERGL DIAMONDS CLUB, a to dle typu Členství (dále jen jako „Ceník“).

2.

Ceny Služeb mohou být měněny. Netýká se již uzavřených Služeb.

3.

Člen souhlasí s vystavováním a použitím daňového dokladu – faktury v elektronické podobě. Daňový doklad v elektronické podobě bude zaslán na e-mailovou adresu Člena a/nebo uložen do klientského účtu Člena v informačním systému BERGL DIAMONDS CLUB.

 

IV.    VÝBĚR A PŘEVZETÍ ŠPERKU

1.

Člen je oprávněn vybrat si na webových stránkách BERGL DIAMONDS a/nebo osobně, v showroomu společnosti BERGL DIAMONDS na adrese Klimentská 20, Praha 1, šperky určené k zapůjčení pro příslušný druh Členství.

2.

Šperky si Člen přebírá v showroomu společnosti BERGL DIAMONDS dle dohodnutého termínu po výběru šperku a zaplacení Členství. V případě předání šperků u Člena, je Člen povinen určit místo a sjednat si termín převzetí šperků nejméně 14 dnů před požadovaným termínem převzetí a zaplatit dopravné v hodnotě 350 Kč.

3.

Člen je povinen před převzetím šperku provést jeho kontrolu a je případně povinen odmítnout převzetí šperku, je-li tento poškozen.

 

V.    VÝMĚNA A VRÁCENÍ ŠPERKU

1.

Dle podmínek zvoleného Členství je Člen oprávněn požádat BERGL DIAMONDS o výměnu šperků. Při výměně šperků postupují BERGL DIAMONDS a Člen analogicky s čl. IV těchto Obchodních podmínek.

2.

Člen je povinen vrátit BERGL DIAMONDS nejpozději ke dni ukončení Členství veškeré šperky, které jím byly převzaty, a to osobně v showroomu společnosti BERGL DIAMONDS (na adrese Klimentská 20, Praha 1). V případě vyzvednutí šperků u Člena, je Člen povinen sjednat si termín vyzvednutí šperků nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vyzvednutí a zaplatit dopravné v hodnotě 350 Kč.

3.

V případě prodlení s vrácením šperku je BERGL DIAMONDS oprávněno účtovat Členovi poplatek z prodlení ve výši 0,05 % denně z hodnoty nevráceného šperku.

4.

V případě, je-li šperk vrácen poškozen nebo ve stavu, který přesahuje rámec běžného opotřebení, je BERGL DIAMONDS oprávněno požadovat po Členovi náhradu vzniklé škody, a to zejména, nikoliv však výlučně náklady spojené s opravou šperku. V případě úmyslného znehodnocení šperku, nebo není-li šperk vrácen, je BERGL DIAMONDS oprávněno požadovat po Členovi náhradu vzniklé škody ve výši prodejní hodnoty šperku stanovené v předávacím protokolu při jeho zapůjčení.

 

VI.    PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

1.

Člen je oprávněn za podmínek stanovených Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami využívat Služeb.

2.

Při vstupu do systému BERGL DIAMONDS je Člen povinen zadat do informačního systému BERGL DIAMONDS svůj mail, který zadal při podpisu Smlouvy (dále jen jako „Uživatelské jméno“) a své 6 místné číselné klientské heslo, které si určí (dále jen „Klientské heslo“). Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o tom, jaké je jeho Uživatelské jméno a/nebo Klientské heslo a učinit veškerá nutná nebo vhodná opatření, aby zamezil zneužití svého Uživatelské jméno a/nebo Klientského hesla.

3.

Člen je povinen při vstupu do registrace zadat požadované osobní údaje potřebné k možnosti prověření člena v registrech.

4.

Člen je povinen plnit povinnosti, k jejichž splnění se zavázal Smlouvou, řádně a včas. Člen je dále povinen řídit se platným zněním Obchodních podmínek.

VII. ZÁNIK ČLENSTVÍ

1.

Členství Člena zaniká:

a. dohodou Smluvních stran,

b. uplynutím doby členství

c. písemnou výpovědí Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 (tří) kalendářních měsíců, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně,

d. odstoupením BERGL DIAMONDS v případě, že člen podstatně nebo opakovaně poruší Smlouvu nebo Obchodní podmínky

2.

Zánik Členství nezbavuje Člena povinnosti uhradit již splatné platby, smluvní pokuty či jiných nároky, k jejíž úhradě vznikla Členovi povinnost před zánikem Členství.

 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1.

V případě prodlení Člena s jakoukoliv platbou je Člen povinen zaplatit BERGL DIAMONDS smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

2.

Jakákoliv smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo BERGL DIAMONDS na náhradu škody.

 

IX.    ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.

BERGL DIAMNDS je oprávněna tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit nebo doplňovat, a to zejména z provozních, technických, obchodních a organizačních důvodů či za účelem zlepšení služeb poskytovaných Členům, a vždy v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

2.

Změněné a/nebo doplněné Obchodní podmínky nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly tyto změněné a/nebo doplněné Obchodní podmínky zveřejněny na webových stránkách BERGL DIAMONDS.

 

X.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a těchto Obchodních podmínek má Smlouva přednost.

2.

Nedílnou součást těchto Obchodních podmínek tvoří Pravidla nakládání s osobními údaji, kterými se řídí zpracování a ochrana osobních údajů Členů.

3.

Pokud je nebo se stane některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatných či neúčinným, neplatnost nebo neúčinnost takového ustanovení nebude mít za následek neplatnost Obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek, pokud je toto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Obchodních podmínek.

 

XI. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.4. 2019.