Podmínky ochrany osobních údajů

Pravidla nakládání s osobními údaji

DOLCZE traditional manufacturing s.r.o. (BERGL DIAMONDS)

1.     O BERGL DIAMONDS

1.1.

Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost DOLCZE traditional manufacturing s.r.o., IČO: 01451596, se sídlem Klimentská 1974/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 206604 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „BERGL DIAMONDS“).

1.2.

Těmito pravidly se BERGL DIAMONDS řídí zejména při provozu webových stránek www.bergldiamonds.cz (dále jen „webové stránky“) ve vztahu k jejich uživatelům a při kontaktu se svými zákazníky nebo dodavateli. BERGL DIAMONDS vystupuje při zpracování osobních údajů v roli správce.

2.     JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1.

Osobní údaje, které zpracováváme, nám poskytnete přímo vy při komunikaci s BERGL DIAMONDS, nebo na webových stránkách. Některé osobní údaje získává BERGL DIAMONDS sama při sledování uživatelského chování na webových stránkách, nebo k osobním údajům přiřazuje další osobní údaje například o vašem věku, pohlaví, nákupním chování, nebo údaje o vámi využívané finanční instituci.

2.2.

Identifikační a kontaktní údaje, kterými mohou být zejména vámi uvedené jméno a příjmení, fakturační nebo dodací adresa, IČO, DIČ a telefonní číslo. V případě registrace na webových stránkách mohou tyto údaje zahrnovat i uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje umožňují jednoznačné přiřazení zakázky nebo jiného požadavku k vaší osobě a kontakt s vámi.

2.3.

Nastavení a preference, které zahrnuje zejména vaše nastavení zasílání newsletterů, nastavení cookies, účast v soutěžích nebo průzkumech.

2.4.

Detaily o zakázkách a dalších požadavcích, zejména údaje o zakoupeném zboží, které objednáte a dalších podrobnostech zakázky např. o doručení zboží, vašich specifických požadavcích nebo reklamacích a platebních údajích.

2.5.

Údaje o chování na webu, a to především informace o zobrazovaných produktech a provedených volbách, údaje o používaném zařízení, systému nebo prohlížeči, IP adresu, případně od ní odvozenou polohu, včetně údajů získaných používání souborů cookies.

2.6.

Údaje o chování při zobrazování newsletteru a jiných zpráv, zejména údaje o času přečtení, použitém zařízení a případně provedené volbě.

2.7.

Informace, které uvedete při využití našich kontaktů, tedy informace, které sdělíte prostřednictvím kontaktních formulářů na webových stránkách a při telefonické nebo jiné komunikaci s pracovníky BERGL DIAMONDS.

3.     JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

3.1.

BERGL DIAMONDS využívá vaše osobní údaje pouze pro účely pro které byly shromážděny, a to na základě vašeho souhlasu nebo z jiného zákonného důvodu.

3.2. Zpracování zakázek

Identifikační, kontaktní a platební údaje typicky využíváme za účelem zpracování zakázek od dodavatelů BERGL DIAMONDS, nebo zpracování zakázek pro odběratele BERGL DIAMONDS. Další zpracovávané údaje mohou zahrnovat vaše preference, připomínky nebo informace související s reklamací zboží. Osobní údaje v tomto případě zpracováváme v rámci plnění smlouvy, nebo na základě oprávněného zájmu BERGL DIAMONDS v případě, kdy jsou zpracovávány osobní údaje zástupců právnických osob. Osobní údaje jsou využívány zejména pro vytvoření objednávky, samotné zpracování zakázky, doručení zboží, provedení plateb a vypořádání případných dalších závazků mezi BERGL DIAMONDS a jeho zákazníkem nebo dodavatelem. Osobní údaje mohou být použity také pro komunikaci týkající se dané zakázky. Poskytnutí osobních údajů je pro řádné zpracování zakázky nezbytné. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou k vyřízení zakázky a dále po dobu 5 let, nebo delší, až do vyřízení uplatněné reklamace, nebo vypořádání jiných nároků ve vztahu k BERGL DIAMONDS.

3.3. Vytvoření registrace a správa vašeho profilu

Pokud se chcete registrovat do partnerské sekce webových stránek na www.bergldiamonds/diamondsclub budete vyzvání k uvedení jména, příjmení, adresy a emailové adresy. Následně vám bude zajištěn přístup do vašeho profilu prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Zpracování údajů probíhá v tomto případě na základě vašeho požadavku o přístup do partnerské sekce jako plnění smlouvy, která je s vámi uzavřena zřízením profilu. Ke zpracování tak není vyžadován souhlas. V souvislosti se správou profilu můžete také obdržet e-mailové nebo jiné sdělení, které však není obchodním sdělením. Bez poskytnutí osobních údajů nelze profil zřídit.

Pro tento účel zpracovává BERGL DIAMONDS osobní údaje po dobu existence profilu, který lze na základě vaší žádosti kdykoli smazat.

3.4. Marketing – newsletter, soutěže a marketingové průzkumy

Pro zasílání newsletteru využívá BERGL DIAMONDS vaši e-mailovou adresu, kterou vložíte do příslušného okna na webových stránkách, kde projevíte a následně ze zaslaného e-mailu potvrdíte zájem o jeho odběr. Tímto současně udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas je dobrovolný a jeho neudělení nijak neomezuje využití jiných funkcí webových stránek. Souhlas můžete kdykoli odvolat proklikem ze zápatí každého zaslaného newsletteru, případně využitím některého z kontaktů BERGL DIAMONDS uvedeném v těchto pravidlech.

Zpracování pouze po dobu trvání vašeho souhlasu. Aby pro vás zůstal newsletter stále zajímavý, každých 5 let BERGL DIAMONDS ověří, jestli o jeho zasílání i nadále stojíte.

V případě vyhlašovaných soutěží a provádění marketingových průzkumů zpracovává BERGL DIAMONDS osobní údaje pouze těch osob, které dobrovolně projeví zájem o svou účast, čímž udělují BERGL DIAMONDS souhlas se zpracováním identifikačních a kontaktních údajů, které vyplní při svém přihlášení do soutěže.

Zpracování je možné pouze po dobu trvání vašeho souhlasu, nebo do doby vyhodnocení soutěže a marketingového průzkumu.

3.5. Marketing – nabídka souvisejících produktů

V případě současných nebo bývalých zákazníků, může BERGL DIAMONDS na základě realizace svého oprávněného zájmu v podobě přímého marketingu zasílat obchodní sdělení i bez vašeho souhlasu. Tato obchodní sdělení obsahují prezentaci souvisejících produktů, které jste u BERGL DIAMONDS v minulosti již objednali nebo zakoupili. Z odběru těchto obchodních sdělení se můžete kdykoli odhlásit proklikem ze zápatí každého takového sdělení zaslaného e-mailem, nebo můžete vznést námitku proti takovému zpracování prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech. Na základě této námitky dojde k ukončení zasílání obchodních sdělení.

Zpracování osobních údajů trvá maximálně po dobu 5 let od skončení obchodního vztahu mezi zákazníkem a BERGL DIAMONDS, typicky od okamžiku úplného zaplacení zákazníka za dodaný produkt.

3.6. Marketing – zákaznické reference

Na základě zvláštního ujednání mezi vámi a BERGL DIAMONDS mohou být pouze s vaším souhlasem uveřejněny informace o vašich zkušenostech s produkty BERGL DIAMONDS, včetně vašeho komentáře nebo fotografií produktů BERGL DIAMONDS. Přesný rozsah uveřejňovaných informací a další podmínky jsou s BERGL DIAMODS dohodnuty individuálně. Informace mohou být uveřejněny zejména na webových stránkách BERGL DIAMONDS, profilech BERGL DIAMONDS na sociálních sítích nebo v jiných médiích.

Zpracování osobních údajů obsažených v referencích trvá pouze do doby odvolání souhlasu, nebo po dobu, kterou si s BERGL DIAMONDS dohodnete.

3.7. Cookies a zkvalitňování obsahu webových stránek

Při návštěvě webových stránek BERGL DIAMONDS mohou být do Vašeho zařízení ukládány a následně čteny malé soubory typu cookies. Webové stránky používají cookies vlastní i třetích stran k zajištění uživatelsky přívětivého chování stránek, vylepšení prezentace produktů, přizpůsobení a usnadnění vyhledávání a úpravu stránek na základě preferencí a chování jejich návštěvníků. K informacím, které jsou získávány prostřednictvím cookies mohou být ze strany BERGL DIAMONDS přiřazovány další údaje zejména o vašem chování na webových stránkách, používaném zařízení, systému nebo prohlížeči.

3.8. Další zpracování osobních údajů

Nad rámec uvedených účelů a dob může BERGL DIAMONDS zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s právními předpisy, například pro účely svých oprávněných zájmů nebo pro splnění zákonem stanovené povinnosti zejména v rámci účetních nebo daňových předpisů.

4.     ZRUŠENÍ ODBĚRU NEWSLETTERU A JINÝCH OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

4.1.

Pokud přestanete mít zájem o zasílání newsletteru nebo jiných obchodních sdělení, můžete jejich zrušení provést proklikem ze zápatí příslušného e-mailu, po kterém dojde k odhlášení z odběru obchodních sdělení.

4.2.

Odvolat souhlas (u newsletteru) nebo vznést námitku proti zpracování vašich kontaktních údajů (u jiných obchodních sdělení) můžete učinit také prostým sdělením prostřednictvím některého z kontaktů uvedených v těchto pravidlech. Toto sdělení nevyžaduje žádnou zvláštní formu.

5.     KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

5.1. Společnost.

V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány BERGL DIAMONDS a jejími pracovníky pro všechny uvedené účely, kdy BERGL DIMANODS vystupuje v roli správce. Veškeré osoby v BERGL DIAMONDS jsou povinny dodržovat závazek mlčenlivosti o osobních údajích, o kterých se dozví.

5.2. Správci osobních údajů.

BERGL DIAMONDS může dále předat osobní údaje subjektům, které se nacházejí také v pozici správce. Mezi tyto subjekty patří zejména: PROFIT REAL, a.s. , Holubova 978, 547 01 Náchod, IČ: 25932403

5.3. Fúze, akvizice, změny vlastnictví.

V případě, kdy dojde k fúzi BERGL DIAMONDS s jinou entitou, nebo její akvizici jinou entitou, a dále též v případě jakékoli změny vlastnictví BERGL DIAMONDS, mohou být údaje zpřístupněny novému vlastníkovi, nebo na něj mohou být převedeny.

5.4. Povinné zpřístupnění.

Údaje mohou být rovněž předány příslušným úřadům a jiným oprávněným osobám, pokud je tak vyžadováno právními předpisy, nebo závazným rozhodnutím soudů a jiných příslušných orgánů.

6.     JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

6.1.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na BERGL DIAMONDS prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech nebo prostřednictvím formuláře na www.bergldiamonds.cz a uplatnit následující práva.

6.2. Právo na informace ohledně zpracování osobních údajů

Pokud budete mít jakýkoli dotaz ke zpracování vašich osobních údajů a příslušnou informaci nenaleznete v těchto pravidlech, BERGL DIAMONDS vám poskytne vysvětlení nebo jakékoli doplňující informace.

6.3. Přístup k osobním údajům

Při uplatnění práva na přístup vám BERGL DIAMONDS poskytne především informace o tom, jaké údaje zpracovává, za jakým účelem a po jakou dobu, kde jsou osobní údaje získávány a další informace o nakládání s těmito údaji nebo právech, které můžete u BERGL DIAMONDS uplatnit.

6.4. Právo na opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje nejsou zpracovávány v nepřesné podobě, nebo jsou neúplné, provede BERGL DIAMONDS příslušné opravy nebo doplnění.

6.5. Právo na výmaz osobních údajů

Při splnění podmínek máte právo na výmaz osobních údajů. Ke smazání přistoupí BERGL DIAMONDS, pokud již osobní údaje nejsou potřeba pro účely, pro které jsou zpracovávány, nebo pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, případně vzneste námitku proti jejich zpracování na základě oprávněného zájmu a tyto údaje nelze ze strany BERGL DIAMONDS zpracovávat na základě jiného důvodu. K výmazu osobních údajů dojde také tehdy, pokud se potvrdí, že BERGL DIAMONDS zpracovává osobní údaje v rozporu s právními předpisy. Na základě uplatnění tohoto práva BERGL DIAMONDS nejprve zjistí, zda jsou splněny podmínky pro výmaz osobních údajů a případně vaše údaje zcela nebo zčásti zlikviduje.

6.6. Právo na omezené zpracování

Při splnění podmínek je možné také žádat omezení zpracování osobních údajů. K omezení zpracování BERGL DIAMONDS přistoupí, pokud je popírána přesnost osobních údajů, zpracování probíhá bez řádného zákonného důvodu, zpracování osobních údajů není potřeba pro stanovené účely, nebo v případě, kdy je vznese námitka proti zpracování osobních údajů. Omezení zpracování osobních údajů je zpravidla dočasné a trvá do doby, než BERGL DIAMONDS zjistí podmínky jejich dalšího zpracování, případně přistoupí k jejich výmazu.

6.7. Právo na přenositelnost

Přenesení osobních údajů můžete u BERGL DIAMONDS požadovat ohledně osobních údajů, které jste BERGL DIAMONDS poskytli a které jsou automatizovaně zpracovávány na základě vašeho souhlasu, nebo na základě plnění smlouvy. Při uplatnění tohoto práva BERGL DIAMONDS předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

6.8. Právo vznést námitku proti zpracování

V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu BERGL DIAMONDS máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud nebude existovat závažný důvod na straně BERGL DIAMONDS pro další zpracování, bude zpracování na základě oprávněného zájmu ukončeno.

6.9. Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že BERGL DIAMONDS zpracovává osobní údaje v rozporu s vaším právem na ochranu soukromého nebo osobního života, můžete vždy od BERGL DIAMONDS požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu. Kdykoli máte také možnost obrátit se se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.10.

Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

7.     BEZPEČNOST

7.1.

BERGL DIAMONDS dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). BERGL DIAMONDS klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Osobní údaje jsou běžně uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany BERGL DIAMONDS testováno a ochrana neustále vylepšována.

8. ZMĚNY PRAVIDEL

8.1.

BERGL DIAMONDS si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění Pravidla průběžně měnit za účelem zajištění lepší úrovně ochrany osobních údajů, zohlednění vývoje právních přepisů nebo obecně uznávané praxe. Z tohoto důvodu doporučujeme průběžně sledovat tuto stránku, kde nalezne vždy aktuální znění Pravidel s uvedením posledního data aktualizace.

9. KONTAKT

9.1.

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na BERGL DIAMONDS e-mailem na adresu info@bergldiamonds.cz , nebo na telefonním čísle +420 602 262 569.

ÚČINNOST 1. 8. 2018

POSLEDNÍ AKTUALIZACE 15. 4. 2019

DOLCZE traditional manufacturing s.r.o. (BERGL DIAMONDS)