Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DOLCZE TRADITIONAL MANUFACTURING S.R.O.

(BERGL DIAMONDS)

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti DOLCZE traditional manufacturing s.r.o., IČO: 014 51 596, se sídlem na adrese Praha 1 Nové město, Klimentská 1974/20, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 206604 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „BERGL DIAMONDS“ nebo „Prodávající“), upravují práva a povinnosti Prodávajícího a třetích stran (dále jen „Kupující“) vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále také společně jako „Smluvní strany“) na základě kupních smluv uzavřených v souvislosti s prodejem šperků, a to zejména stanovení podmínek jejich koupě, dodání, platebních podmínek a poskytování dalších souvisejících služeb, a právní vztahy vznikající v souvislosti s jednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím, jehož cílem je uzavření takové kupní smlouvy (dále jen „VOP“).

1.2.

Šperkem se pro účely těchto VOP rozumí (i) hotový šperk nabízený Prodávajícím v katalogu a/nebo (ii) šperk vyrobený Prodávajícím, případně i ve spolupráci s dalšími výrobci, na zakázku pro Kupujícího dle jeho přání (společně dále také jako „Zboží“).

1.3.

Kupujícím je buď spotřebitel, nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání vstupuje do smluvního vztahu s Prodávajícím. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo jiným způsobem za účelem dosažení zisku.

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem podpisu vyplněného objednávkového formuláře oběma Smluvními stranami (dále jen „Objednávka“), přičemž Objednávka musí obsahovat alespoň množství, celkovou kupní cenu a přesnou specifikaci objednávaného Zboží, tj. katalogové číslo nebo název šperku a v případě objednání šperku na zakázku je přílohou Objednávky zakázkový list.

2.2.

Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce. Potvrzující e-mail nemá vliv na uzavření kupní smlouvy. Toto potvrzení bude obsahovat rekapitulaci Objednávky, číslo bankovního účtu Prodávajícího, variabilní symbol pro úhradu příslušné objednávky a konečnou celkovou cenu za objednané Zboží.

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.

Katalog obsahuje informace o Zboží včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Prodávající je oprávněn ceny Zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

3.2.

Cena šperku objednávaného na zakázku bude stanovena dohodou Smluvních stran v návaznosti na vytvoření návrhu vzhledu šperku, který bude součástí zakázkového listu.

3.3.

Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu nad rámec ceny Zboží náklady na jeho dodání Kupujícímu, přičemž Prodávající sdělí předpokládanou výši těchto nákladů Kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy.

3.4.

Podpisem Objednávky Kupující potvrzuje souhlas s cenou za objednané Zboží a úhradou přepravních nákladů spojených s dodáním Zboží na určenou adresu.

3.5.

Kupující kupní cenu uhradí nejpozději k okamžiku převzetí Zboží buď v hotovosti, nebo na bankovní účet Prodávajícího, který mu Prodávající sdělí spolu s potvrzením Objednávky prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem, popřípadě předložením platného poukazu na Zboží vystaveného Prodávajícím.

3.6.

Prodávající může po Kupujícím požadovat uhrazení zálohy, zejména (nikoli však pouze) v případech, kdy je Zboží vyráběno na zakázku. Údaj o výši zálohy a její splatnosti se uvede v Objednávce nebo jej Prodávající zašle Kupujícímu společně s potvrzením Objednávky. Smluvní strany souhlasí, že byla-li dohodnuta záloha, není Prodávající povinen započíst s výrobou či úpravou objednaného Zboží dříve, než bude záloha zaplacena a dále, že pokud dojde k pozdnímu zaplacení zálohy, prodlužuje se o dobu tohoto zpoždění lhůta pro výrobu, úpravu a dodání Zboží. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud Kupující nezaplatí zálohu ve stanovené výši a včas, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy kdykoli odstoupit, a to odesláním oznámení o odstoupení Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce, případně na jeho korespondenční adresu uvedenou v Objednávce.

3.7.

Zboží bude Kupujícímu předáno, příp. odesláno po připsání celkové kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího nebo po jeho zaplacení v hotovosti.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1.

Zboží si Kupující vyzvedne buď osobně u Prodávajícího či jeho obchodního zástupce určeného v Objednávce, nebo mu bude dodáno na adresu, kterou Kupující uvede v Objednávce. Je-li Prodávající povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen zboží při dodání převzít.

4.2.

Předpokládané datum dodání Zboží bude uvedeno v Objednávce nebo ho (zejména v případě zakázkové výroby) sdělí Prodávající Kupujícímu v e-mailovém potvrzení Objednávky podle článku 2.2 těchto VOP s tím, že lhůta pro dodání Zboží běží v souladu s článkem 3.6 těchto VOP ode dne zaplacení kupní ceny, nebo zálohy, byla-li dohodnuta, na účet Prodávajícího. Za den zaplacení se pro tyto účely považuje den, kdy byla příslušná částka buď předána v hotovosti Prodávajícímu nebo jeho oprávněnému zástupci a/nebo den připsání příslušné částky na příslušný bankovní účet Prodávajícího s uvedením správného variabilního symbolu.

4.3.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s náhradním způsobem doručení. 

4.4.

Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se Kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání Zboží.

4.5.

V případě, kdy je Zboží dopravováno prostřednictvím dopravce, je Kupující povinen při převzetí Zboží zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, se kterým sepíše příslušný protokol. Kupující je zároveň povinen neúplnou nebo poškozenou zásilku neprodleně oznámit Prodávajícímu. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od dopravce převzít.

4.6.

Kupující je povinen Zboží prohlédnout ihned při jeho převzetí a seznámit se před jeho prvním použitím s návodem k užití Zboží, je-li ke Zboží dodáván.

4.7.

Je-li Kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke Zboží, jakož i nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží od dopravce.

4.8.

Není-li Kupující spotřebitelem, odevzdá Prodávající Zboží Kupujícímu předáním vybranému dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému dopravci. Na Kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na Zboží okamžikem předání Zboží vybranému dopravci pro přepravu do místa určení uvedeného v Objednávce.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1.

Práva a povinnosti Smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

5.2.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu zejména za to, že v době, kdy na Kupujícího přechází nebezpečí škody na věci: (i) má Zboží takové vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal v katalogu, (ii) se Zboží hodí ke stanovenému účelu, (iii) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze (iv) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3.

Je-li Kupujícímu dodáno vadné Zboží, a došlo tak k podstatnému porušení smlouvy, má Kupující právo (i) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, (ii) na odstranění vady opravou věci, (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (iv) odstoupit od smlouvy.

5.4.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy, viz níže.

5.5.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

5.6.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na své náklady věc původně dodanou.

5.7.

Neoznámí-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

5.8.

Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjisti, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po odevzdání věci.

5.9.

Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, které se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 měsíců od převzetí. Ustanovení tohoto článku se neužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

5.10.

Další práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností Prodávajícího za vady a způsob uplatnění nároků z vadného plnění Kupujícím upravuje Reklamační řád Prodávajícího.

6. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PŘI KOUPI ZBOŽÍ SPOTŘEBITELEM

6.1.

V případě, kdy je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má Kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1. Občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů Zboží, nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.

6.2.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen vrátit neporušené Zboží v původním stavu Prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu.

6.3.

V případě, kdy Kupující odstoupí dle předchozího odstavce od kupní smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nedohodnou-li se jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí, nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

6.4.

Aby mohlo být ze strany Prodávajícího v případě odstoupení od smlouvy přijato Zboží zpět, nesmí být nikterak poškozeno, nebo jevit známky používání či opotřebení.

6.5.

Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že nelze ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) Občanského zákoníku mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, tj. zejména Zboží vyrobeného na zakázku.

7. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

7.1.

Není-li v Objednávce uvedeno něco jiného nebo neurčí-li Prodávající jinak, je Kupující oprávněn a povinen používat pro veškerou komunikaci týkající se kupní smlouvy podle těchto VOP a jejího plnění následující kontaktní údaje Prodávajícího:

DOLCZE traditional manufacturing s.r.o. (BERGL DIAMONDS)

sídlo: Klimentská 1974/20, Nové Město, 110 00 Praha 1

e-mail: info@bergldiamonds.cz

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.

V souvislosti s plněním smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází ze strany Prodávajícího ke zpracování osobních údajů uvedených za tímto účelem Kupujícím na Objednávce, příp. jiným způsobem. Osobní údaje jsou pro tento účel uloženy a zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci práv a povinností plynoucích ze smlouvy, včetně práv a povinností plynoucích z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží.

8.2.

V případě, kdy Kupující v Objednávce, nebo jiným způsobem, potvrdí Prodávajícímu svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na zvolené kontaktní údaje, dochází ze strany Prodávajícího též ke zpracování těchto osobních údajů pro účely marketingu, zasílání nabídek výrobků a služeb Prodávajícího. Tento souhlas se uděluje na dobu 5 let.

8.3.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení, jakož i poskytnutí dotčených osobních údajů, je dobrovolné a lze jej kdykoli odvolat, a to po kliknutí na odkaz uvedený v každém obchodním sdělení a následným potvrzením této volby, nebo prostřednictvím žádosti zaslané na e-mailovou adresu Prodávajícího info@bergldiamonds.cz.

8.4.

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně Prodávajícím. Prodávající neposkytne ani jinak nezpřístupní osobní údaje třetí osobě s výjimkou obchodních zástupců, kteří přímo vyřizují objednávku Kupujícího.

8.5.

Kupující má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům. V případě, že Kupující zjistí nebo se domnívá, že Prodávající zpracovává osobních údaje v rozporu s ochranou jeho osobního a soukromého života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), má právo požádat Prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jakož i právo se v případě porušení svých práv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající má rovněž právo na výmaz osobních údajů, na jejich omezené zpracování a na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, jsou-li splněny podmínky dané právními předpisy.

8.6.

Nakládání s osobními údaji probíhá ze strany Prodávajícího plně v souladu s platnými právními předpisy. Při zpracování osobních údajů je kladen velký důraz na jejich technické i organizační zabezpečení.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.

V případě, kdy bude smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené VOP Občanským zákoníkem.

9.2.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny výhradně podle práva České republiky (s vyloučením kolizních norem) a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

9.3.

V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, včetně sporu souvisejícího s vyřízením reklamace dle reklamačního řádu Prodávajícího, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem na adrese Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, e-mail adr@coi.cz. Související informace lze nalézt na adrese www.adr.coi.cz.

9.4.

Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány Prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně Prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

9.5.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 15. 4. 2019.